Anslutning till Elnät

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till lämplig anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller.
På anslutningar överstigande 250A lämnas offert.

Minimikrav för anslutning ▾

 • Beställning av elanslutning/abonnemang görs enklast via vår installatörswebb.
 • Föranmälan skall vara inlämnad i god tid, senast 3 månader före önskat anslutningsdatum. Gäller abonnemang upp till 63A. Färdiganmälan senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum.
 • För anslutning av större abonnemang och exploateringsområden så skall anmälan göras senast 6 månader innan önskat anslutningsdatum.
 • Anslutningsavgiften skall vara betald innan tillkoppling sker.
 • Endast fasadmätarskåp och markmätarskåp är godkända vid nyanslutning. (Gäller säkringsabonnemang 16-63A)
 • Platsen för anslutning vid tomtgräns bestäms av Malungs Elnät.
 • Kabelschakt för serviskabel inom egen fastighet ombesörjs av kunden själv. Är schakten öppen förlägger Malungs Elnät serviskabel och utför skyddstäckning eller lägger kabel i skyddsslang. Önskar kunden återfylla innan inkoppling sker kan kunden själv förlägga skyddsslang. Slang erhålls av Malungs Elnät. I båda fallen skall skyddstäckning användas (sand). Om kabel inte kan dras igenom skyddsslangen pga. felaktigt utförd schakt, kan extra debitering utgå.

 

Anslutningsavgifter 16-25A ▾

Anslutningsavgifter 35-250A ▾

Inkopplingsavgifter för tillfällig anslutning ▾

Inkopplingsavgifter för tillfällig anslutning (Byggström)

 • Inkopplingsavgiften är den faktiska kostnaden, dock lägst enligt tabell.
 • Kunden skall själv tillhandahålla godkänd byggplatscentral med plats för mätning. Malungs Elnät ansluter serviskabel för tillfällig anläggning till byggcentralen på av nätbolaget anvisad anslutningspunkt.
 • Tillfällig anslutning för villor och fritidsboenden får endast nyttjas under bygglovstiden dvs. 5 år. Därefter skall fastigheten anslutas till ett ordinarie abonnemang och anslutningsavgiften för valt abonnemang debiteras.
 • Vid större anslutningar, över 63A, tillämpas effekttaxa ME N-613.
 • Myndighetsavgifterna, elsäkerhets-, nätövervaknings-, och elberedskapsavgift ingår i priset.

Mikroproduktion ▾

Mikroproduktion

För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha en installerad effekt på 43,5 kilowatt (kW) och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A). Uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret måste vara större än den producerade elenergin och är en grundläggande förutsättning för alla mikroproducenter.

Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet samt vara försedd med skydd som säkerställer att växelriktaren bortkopplas vid spänningsbortfall i elnätet.Vi rekommenderar alltid att du väljer en trefasig produktionsanläggning.

Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig rekommenderar vi att den skall vara på högst 3 kW. Produktionsanläggningen skall anslutas till elnätet via egna gruppsäkringar i elcentral.

Din produktionsanläggning måste ha samma anslutningspunkt som ditt ordinarie uttagsabonnemang, samma elmätare och samma huvudsäkring.

Du betalar inget för inmatningsabonnemanget som krävs för produktion.

Blankett för Anmälan om anslutning av mikroproduktion


Installation av mikroproduktionsanläggning.

Före installationen

I god tid före installationen av anläggningen måste en behörig elinstallatör lämna in en Föranmälan till Malungs Elnät, minst 4 veckor före planerad installation.

I samband med att Föranmälan skickas in så skall även blanketten ”Anmälan om anslutning av mikroproduktion” bifogas anmälan. Där skall ingå bland annat tillverkarens uppgifter om storlek på anläggningen, CE-märkning och reläskyddsinställningar.


Efter installationen

När mikroproduktionsanläggningen är installerad så skall elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till Malungs Elnät. Vi kollar då om din elmätare klarar både uttag av el och inmatning till elnätet. Om mätaren måste bytas ut så står elnätsbolaget för mätarbytet och den nya mätaren.

Viktig information från Malungs Elnät
Malungs Elnät har i dagsläget  mycket stor efterfrågan på nyanslutningar och exploateringsområden, då främst i Sälenfjällen.
Med anledning av detta så blir handläggningstiderna längre gällande nyanslutningar, byggnation av exploateringsområden och anslutningar av större anläggningar.
Nedan följer information om abonnemangsärenden.

Byggström

 • Anmälan om byggström skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum. Gäller byggström upp till 63A.
 • För byggström över 63A skall anmälan vara inskickad senast 1 månad innan önskat anslutningsdatum.
  Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät.

Malungs Elnät tillhandahåller ej längre byggskåp med mätning utan det är kunden själv som skall stå för godkänd byggcentral med mätarplats.

Byggplatscentralen placeras enligt anvisad anslutningspunkt av Malungs Elnät.

Ordinarie abonnemang

 • Föranmälan på nytt abonnemang skall vara inskickat senast 3 månader innan önskat anslutningsdatum. Detta gäller enskilda abonnemang upp till 63A.
 • För anslutningar över 63A, exploateringsområden och anslutning av större kundanläggningar så skall föranmälan vara inskickad senast
  6 månader innan önskat anslutningsdatum.
  Anslutning enligt överenskommelse med Malungs Elnät.
 • Färdiganmälan skall vara inskickad senast 2 veckor innan önskat anslutningsdatum.