Anslutning till Elnät

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till lämplig anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller.
På anslutningar överstigande 250A lämnas offert.

Anslutningsavgifter 16-25A ▾

Anslutningsavgifter 35-250A ▾

Byggström ▾

Byggström

  • Inkopplingsavgiften är den faktiska kostnaden, dock lägst enligt tabell.
  • Kunden skall själv tillhandahålla godkänd byggplatscentral med plats för mätning. Malungs Elnät ansluter serviskabel för tillfällig anläggning till byggcentralen på av nätbolaget anvisad anslutningspunkt.
  • Tillfällig anslutning för villor och fritidsboenden får endast nyttjas under bygglovstiden dvs. 5 år. Därefter skall fastigheten anslutas till ett ordinarie abonnemang och anslutningsavgiften för valt abonnemang debiteras.
  • Vid större anslutningar, över 63A, tillämpas effekttaxa ME N-613.
  • Myndighetsavgifterna, elsäkerhets-, nätövervaknings-, och elberedskapsavgift ingår i priset.

Läs mer om Byggström och priser

Mikroproduktion ▾

Mikroproduktion

För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha en installerad effekt på 43,5 kilowatt (kW) och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A). Uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret måste vara större än den producerade elenergin och är en grundläggande förutsättning för alla mikroproducenter.

Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet samt vara försedd med skydd som säkerställer att växelriktaren bortkopplas vid spänningsbortfall i elnätet.Vi rekommenderar alltid att du väljer en trefasig produktionsanläggning.

Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig rekommenderar vi att den skall vara på högst 3 kW. Produktionsanläggningen skall anslutas till elnätet via egna gruppsäkringar i elcentral.

Din produktionsanläggning måste ha samma anslutningspunkt som ditt ordinarie uttagsabonnemang, samma elmätare och samma huvudsäkring.

Du betalar inget för inmatningsabonnemanget som krävs för produktion.

Blankett för Anmälan om anslutning av mikroproduktion


Installation av mikroproduktionsanläggning.

Före installationen

I god tid före installationen av anläggningen måste en behörig elinstallatör lämna in en Föranmälan till Malungs Elnät, minst 4 veckor före planerad installation.

I samband med att Föranmälan skickas in så skall även blanketten ”Anmälan om anslutning av mikroproduktion” bifogas anmälan. Där skall ingå bland annat tillverkarens uppgifter om storlek på anläggningen, CE-märkning och reläskyddsinställningar.


Efter installationen

När mikroproduktionsanläggningen är installerad så skall elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till Malungs Elnät. Vi kollar då om din elmätare klarar både uttag av el och inmatning till elnätet. Om mätaren måste bytas ut så står elnätsbolaget för mätarbytet och den nya mätaren.

● I samtliga anslutningsavgifter ingår grävning fram till tomtgräns.(inte på egen fastighet)

● För abonnemang med max 25A säkring ingår 50m serviskabel.Kabellängder över 50m debiteras med faktisk kabelkostnad.

● För övriga lågspänningsabonnemang debiteras avgift för serviskabel enligt EBR:s kostnadskatalog räknat från närmast matande punkt.

● Vid direktservis från nätstation betraktas hela kabellängden som serviskabel och debiteras enligt EBR:s kostnadskatalog.

● För exploateringsområden kan avtal upprättas mellan Malungs Elnät AB och exploatör, där avgiften för exploateringsområdet regleras efter aktuella förhållanden.

●För anslutningsavgifter gällande högspänningsabonnemang lämnas offert.

Här finns en utskriftsvänlig PDF:
Anslutningsavgifter 2018