Anslutning till Elnät

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till lämplig anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller.
På anslutningar överstigande 250A lämnas offert.

Minimikrav för anslutning ▾

 • Beställning av elanslutning/abonnemang görs enklast via vår installatörswebb.
 • Föranmälan skall vara inlämnad i god tid, senast 6 månader före önskat anslutningsdatum. Gäller abonnemang upp till 63A. Färdiganmälan senast 1 månad innan önskat anslutningsdatum.
 • För anslutning av större abonnemang så skall anmälan göras senast 9 månader innan önskat anslutningsdatum.
 • Anslutningsavgiften skall vara betald innan tillkoppling sker.
 • Endast fasadmätarskåp och markmätarskåp är godkända vid nyanslutning. (Gäller säkringsabonnemang 16-63A)
 • Platsen för anslutning vid tomtgräns bestäms av Malungs Elnät.
 • Kabelschakt för serviskabel inom egen fastighet ombesörjs av kunden själv. Är schakten öppen förlägger Malungs Elnät serviskabel och utför skyddstäckning eller lägger kabel i skyddsslang. Önskar kunden återfylla innan inkoppling sker kan kunden själv förlägga skyddsslang. Slang erhålls av Malungs Elnät. I båda fallen skall skyddstäckning användas (sand). Om kabel inte kan dras igenom skyddsslangen pga. felaktigt utförd schakt, kan extra debitering utgå.

 

Anslutningsavgifter 16-25A ▾

Anslutningsavgifter 35-315A ▾

Inkopplingsavgifter för tillfällig anslutning ▾

Inkopplingsavgifter för tillfällig anslutning (Byggström)

 • Kunden skall själv tillhandahålla godkänd byggplatscentral med plats för mätning. Malungs Elnät ansluter serviskabel för tillfällig anläggning till byggcentralen på av nätbolaget anvisad anslutningspunkt.
 • Tillfällig anslutning för villor och fritidsboenden får endast nyttjas under bygglovstiden dvs. 3 år. Därefter skall fastigheten anslutas till ett ordinarie abonnemang och anslutningsavgiften för valt abonnemang debiteras.
 • Vid större anslutningar, över 63A, tillämpas effekttaxa ME N-613.
 • Myndighetsavgifterna, elsäkerhets-, nätövervaknings-, och elberedskapsavgift ingår i priset.

Mikroproduktion ▾

Mikroproduktion

För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha en installerad effekt på 43,5 kilowatt (kW) och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A). Uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret måste vara större än den producerade elenergin och är en grundläggande förutsättning för alla mikroproducenter.

Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet samt vara försedd med skydd som säkerställer att växelriktaren bortkopplas vid spänningsbortfall i elnätet.Vi rekommenderar alltid att du väljer en trefasig produktionsanläggning.

Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig rekommenderar vi att den skall vara på högst 3 kW. Produktionsanläggningen skall anslutas till elnätet via egna gruppsäkringar i elcentral.

Din produktionsanläggning måste ha samma anslutningspunkt som ditt ordinarie uttagsabonnemang, samma elmätare och samma huvudsäkring.

Du betalar inget för inmatningsabonnemanget som krävs för produktion.


Installation av mikroproduktionsanläggning.

Före installationen

I god tid före installationen av anläggningen måste en behörig elinstallatör lämna in en Föranmälan till Malungs Elnät, minst 3 månader före planerad installation.


Efter installationen

När mikroproduktionsanläggningen är installerad så skall elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till Malungs Elnät. Vi kollar då om din elmätare klarar både uttag av el och inmatning till elnätet. Om mätaren måste bytas ut så står elnätsbolaget för mätarbytet och den nya mätaren.

Aktuell info gällande anslutningsärenden till Malungs Elnät

Malungs Elnät har för närvarande en mycket hög belastning på ärenden som berör nyanslutningar och abonnemangsärenden. Våra handläggningstider för inkomna ärenden är just nu väldigt långa.

Leveranstider på elnätsmaterial har börjat påverkas pga. råvarubrist och stor efterfrågan inom branschen bidrar till en längre tid för anslutningsärenden. Med anledning av detta så vill vi informera om vad som gäller vid anmälan om nya abonnemang och övriga abonnemangsärenden.

 • Anmälningar om nyanslutningar som inkommer efter den 30 juni 2021 kan vi inte garantera anslutning under 2021.
  Anslutning kommer då att ske under 2022 när marken är tjälfri och vi återigen kan börja gräva.
 • Anmälningar om servis- eller säkringsändringar som kräver en ev. ombyggnad av befintligt elnät kan vi inte garantera ett medgivande under 2021.
 • Anmälningar om mikroproduktion som kräver en ev. ombyggnad av befintligt elnät kan vi inte garantera ett medgivande under 2021.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och vi arbetar såklart allt vi kan för att hålla nere handläggningstiderna.